قوانین ورزشی

قوانین فوتبال در سایت پیشبینی
 
 
در شرطبندی فوتبال پیش بینی تا دقیقه ۹۰ بازی است. به این معنا که بعد از سوت پایان داور در نیم دوم شرط به پایان می رسد و نتیجه بازی در سایت بروز رسانی خواهد شد.
برای بازهای حذفی بعد از پایان ۹۰ دقیقه قانونی تمام نتایج بروز رسانی خواهد شد برای وقت اضافه یا پنالتی شرط جداگونه هر کدام باز خواهد شد. در نظر داشته  باشید شرط فقط تا دقیقه ۹۰ محسوب می شود. اگر می خواهید روی وقت اضافه یا پنالتی شرط ثبت کنید باید منتظر باشید تا شرط جداگونه باز شود
 
در بازی های که زیر (۱۶) سال برگزار می شود در سه نیمه ۳۰ دقیقه ای برگزار می شود فقط تنها شرط ها تا وقت قانونی محسوب می شود.
 
در بازی های که ۸۰ دقیقه است شما قبل از شرط باید بپذیرید که این بازی ۸۰ دقیقه است مثل بازی های زیر ۱۹ سال
 
 
پیش بینی روی برد تیم ۱ یا مساوی یا برد تیم ۲
برد تیم : ۱
تیم سمت راست میزبان 
 
تساوی
در وسط صفحه قرار دارد 
 
برد تیم : ۲
تیم سمت چپ میهمان
 
 
شرط های اضافه یا بیشتر : ( فوتبال )
 
 
شانس دوبرابر 
در شانس دو برابر شما در حالت های مختلف می توانید شرط بندی کنید. به شرح ذیل می باشد:
برد ۱  ( میزبان ) یا ( مساوی ) 
 برد۱ (میزبان ) یا برد ۲ (میهمان)
 ( تساوی ) یا برد ۲ ( میهمان ) 
 
مساوی برگشت شرط 
اگر تیم منتخب شما برنده شود شرط شما ضریب آن بازی را می گیرد. اما اگر مساوی به پایان یافت فقط پولی که شما گذاشتید به شما عودت داده خواهد شد که ضریب آن (۱) است 
 
 
مجموع 
 در این پیش بینی شما بر اساس گلهای که بین دو تیم  ردو بدل می شود شرطبندی می کنید. در واقع گلهای بالا یا پایین  وقتی شما روی این شرط ثبت می کنید باید این را در نظر داشته باشید اگر روی بالای ۳ گل ثبت کردید مجموع گلهای دو تیم باید به  ۴ گل یا بیشتر باشد که شما برند شوید.    
                                       
                                               
 
مجموع تیم ۱ 
وقتی شما روی این شرط ثبت می کنید تیم ( میزبان ) را انتخاب کردید و مجوع گلهای تیم منتخب شما فقط محاسبه خواهد شد. 
 
به طور مثال اگر بالای ۱.۵ ثبت کردید مجموع گل تیم انتخاب شده از طرف شما باید حداقل ۲ گل باشد تا شرط را برنده شوید اگر فقط ۱ گل زده شود شما شرط را برنده نخواهید شد. 
 
مجموع تیم ۲
وقتی شما روی این شرط ثبت می کنید تیم ( میهمان ) را انتخاب کردید و مجوع گلهای تیم منتخب شما فقط محاسبه خواهد شد. 
 
به طور مثال اگر بالای ۱.۵ ثبت کردید مجموع گل تیم انتخاب شده از طرف شما باید حداقل ۲ گل باشد تا شرط را برنده شوید اگر فقط ۱ گل زده شود شما شرط را برنده نخواهید شد. 
 
 
هر دو تیم گل بزنند 
در این شرط دو حالت بیشتر وجود دارد.  
بلی یا خیر  اگر انتخاب شما بله باشد باید هر دو تیم گل بزنند یا انتخاب شما اگر خیر باشد هیچ گلی نباید بین دو تیم ردوبدل شود. 
 
 
 
ادامه مسابقه 
در این شرط  از همان زمان که بازی در جریان است شرط ثبت می شود. به این معنا تیم منتخب شما اگر ۲-۱ عقب باشد 
شما شرط ثبت کنید بازی برای شما ۰ – ۰ است اگر در پایان وقت قانونی بازی تیم شما ۲-۲ شود شما این شرط را برنده می شوید. 
 
نتیجه دقیق
در این شرط باید نتیجه بازی دقیق باشد اگر شما انتخاب کردید تیم ۱ یا همان ( میزبان ) ۴-۰  برنده می شوید 
بازی باید در وقت قانونی ۹۰ همراه با وقت تلف شده ۴-۰ به پایان رسد تا شرط را برنده شوید. 
 
مجموع فرد/زوج
در این شرط باید مجموع گلهای دو  تیم فرد یا زوج باشد مثلا انتخاب شما فرد است اگر مجموع گلها ۱ یا ۳ یا ۵ یا ۷ یا ۹ باشد شما در شرط فرد شما برنده خواهید شد. توجه داشته باشید نتیجه ۰-۰ زوج می باشد.
 
 
قوانین بسکتبال در سایت پیشبینی
1.توپ را می‌توان با یک یا هر دو دست به هر جهتی پرتاب کرد. شرط بندی روی بسکتبال اگر بدون وقت اضافه نوشته نشده باشد،‌شرط با وقت قانونی و وقت اضافه محاسبه خواهد شد.  اما اگر همین شرط را نوشته شده باشد  بدون وقت اضافه در نتیجه آن شرط فقط تا وقت قانونی را محسابه خواهد کرد.