حریم خصوصی

این شرکت متعهد می گردد اطلاعات شخصی و خصوصی کاربران را محفوظ نگاه داشته و به هیچ عنوان این اطلاعات در اختیار شخص ثالثی قرار نگیرد.